خدمات شرکت در خصوص صادرات و واردات

 مشاوره قبل از واردات و صادرات 

- مکاتبه با کارخانجات

- فراهم کردن وسیله حمل و نقل کالای شما با نازلترین قیمت

- اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری

- اخذ مجوز کمیسیون ماده 1 برای کالاهای مستعمل 

- گشایش اعتبار و امورات بانکی مربوط به ثبت سفارش

- انجام تشریفات گمرکی جهت واردات و صادرات 

- گواهی بازرسی و استاندارد